Pizza i parken

På Eken sätter vi barnet i fokus. Vi arbetar aktivt med natur och miljö. Vi leker, utforskar och har roligt tillsammans.

Vår personal har bred kompetens, erfarenhet och stort engagemang. Vi strävar efter att alla barn får utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Barnens lek och nyfikenhet genomsyrar våra dagar. I vår utomhusmiljö får vi ytterligare inspiration till att leka och lära och möta naturen i dess skiftningar.

Samarbetet med vårdnadshavarna är en viktig och en naturlig del för oss – att skapa en bra relation med våra vårdnadshavare är att bygga broar i barnens världar mellan förskolan och hemmet.

Vi har en gemensam värdegrund som bygger på allas lika värde, ett lugnt och tryggt arbetsklimat, positiva, närvarande pedagoger och ett varsamt förhållningssätt till vår miljö.

Verksamheten främjar leken, kreativiteteten och det lustfyllda lärandet. Vi utformar inbjudande lek- och lärmiljöer, stimulerar barnens språkutveckling, matematiska tänkande och intresse för naturvetenskap och teknik. Vi för kontinuerliga dokumentationer med bild och text för att belysa detta.

Vi tar tillvara på barnens tankar och ideer samt deras förmåga att ta ansvar. Vi strävar också efter att förbereda dem för de rättigheter och skyldigheter som råder i ett demokratiskt samhälle.

Vi har en målstyrd verksamhet som bygger på planering, genomförande, utvärdering och utveckling i förhållande till uppställda mål. Vår verksamhetsplan utgår från förskolans läroplan Lpfö 18, 2016. Det systematiska kvalitetsarbete baseras på vår årsplan där vi kontinuerligt utvärderar och följer upp vår verksamhet på förskolan för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Vårdnadshavarna är också delaktiga i utvärderingarna genom att bland annat besvara den årliga kommunala enkäten, på möten och under utvecklingssamtal. Våra barn utvärderar verksamheten tillsammans med oss genom reflektionssamtal och intervjuer.

Eken samarbetar med andra friförskolor i kommunen. Vi anordnar gemensamma utbildningar och föreläsningar.